drzewostan

II kwartał 2013 r. rzeczoznawcy majątkowi dokonali oszacowania wartości drzewostanu jako przestrzeni publicznej w centralnej części Łodzi, zgodnie z §45. Pkt. 3 RRM: Przy określaniu wartości nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych uwzględnia się spełniane przez nie funkcje ochronne, rekreacyjne lub krajobrazowe z wykorzystaniem badań przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa