Abbe Sp. p

Wycena aktywów niematerialnych

Zasoby niematerialne są istotnym potencjałem tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Jakkolwiek ich znaczenie w bilansach przedsiębiorstw jest relatywnie niewielkie, to znaczna część stanowią elementy niezarejestrowane przez rachunkowość finansową. Jest to jednym z kluczowych powodów różnic między wartością rynkową i księgową przedsiębiorstw.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – składnikiem wartości niematerialnych jest możliwa do określenia niepieniężna częścią aktywów, która nie występuje w formie fizycznej. Jest ona własnością jednostki gospodarczej, która wykorzystuje go w produkcji lub dostarczenia dóbr lub świadczenia usług, po to żeby można go było odpłatnie udostępnić do wykorzystania osobom trzecim, lub też w celach związanych z ogólną działalnością jednostki.

Rodzaje wartości niematerialnych i prawnych:

  • autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
  • programy komputerowe
  • licencje i subwencje
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
  • know-how,
  • koszty zakończonych prac rozwojowych,
  • wartość firmy